تیراندازی، کنگره آمریکا را به تعطیلی کشاند

تیراندازی، کنگره آمریکا را به تعطیلی کشاند
به دنبال تیراندازی در مرکز بازدیدکنندگان کنگره آمریکا، یک نفر از اعضای پلیس زخمی شد.

تیراندازی، کنگره آمریکا را به تعطیلی کشاند

به دنبال تیراندازی در مرکز بازدیدکنندگان کنگره آمریکا، یک نفر از اعضای پلیس زخمی شد.
تیراندازی، کنگره آمریکا را به تعطیلی کشاند

عکس های داغ جدید

باران فیلم

Related Posts