توزیع 120هزار واحد خون

توزیع 120هزار واحد خون
120 هزار واحد خون هشت ماه امسال در مراکز درمانی مازندران توزیع شد.

توزیع 120هزار واحد خون

120 هزار واحد خون هشت ماه امسال در مراکز درمانی مازندران توزیع شد.
توزیع 120هزار واحد خون

Related Posts