توافق اوپک برای کاهش تولید حتمی است

توافق اوپک برای کاهش تولید حتمی است
رئیس جمهور ونزوئلا گفت: توافق اوپک برای کاهش تولید نفت حتمی و بسیار نزدیک است و روسیه و سایر کشورها را برای توافق همراه خواهد کرد.

توافق اوپک برای کاهش تولید حتمی است

رئیس جمهور ونزوئلا گفت: توافق اوپک برای کاهش تولید نفت حتمی و بسیار نزدیک است و روسیه و سایر کشورها را برای توافق همراه خواهد کرد.
توافق اوپک برای کاهش تولید حتمی است

Related Posts