تلفات سنگین یمنی ها به مزدوران سعودی در جیزان

تلفات سنگین یمنی ها به مزدوران سعودی در جیزان
ارتش و کمیته های مردمی یمن تلفات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کردند.

تلفات سنگین یمنی ها به مزدوران سعودی در جیزان

ارتش و کمیته های مردمی یمن تلفات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کردند.
تلفات سنگین یمنی ها به مزدوران سعودی در جیزان

دانلود shareit

Related Posts