تقدیر سفیر مالزی از اقدامات امداد و جستجوی کوهستان ایران

تقدیر سفیر مالزی از اقدامات امداد و جستجوی کوهستان ایران
سفیر مالزی در ایران از اقدامات انجام گرفته درخصوص جستجوی کوهنوردان مفقود شده مالزیایی تشکر کرد.

تقدیر سفیر مالزی از اقدامات امداد و جستجوی کوهستان ایران

سفیر مالزی در ایران از اقدامات انجام گرفته درخصوص جستجوی کوهنوردان مفقود شده مالزیایی تشکر کرد.
تقدیر سفیر مالزی از اقدامات امداد و جستجوی کوهستان ایران

Related Posts