تقدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از خانواده شهدا

تقدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از خانواده شهدا
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان در جشن بزرگ «شادیانه بهار» از خانواده شهدا، بهارآفرینان آزادی، آرامش و امنیت ماندگار تجلیل کرد.

تقدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از خانواده شهدا

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان در جشن بزرگ «شادیانه بهار» از خانواده شهدا، بهارآفرینان آزادی، آرامش و امنیت ماندگار تجلیل کرد.
تقدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از خانواده شهدا

بک لینک

Related Posts