تعویق دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم تا چهارم دسامبر

تعویق دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم تا چهارم دسامبر
دادگاه بحرین، جلسه محاکمه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را تا چهارم دسامبر آتی به تعویق انداخت.

تعویق دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم تا چهارم دسامبر

دادگاه بحرین، جلسه محاکمه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را تا چهارم دسامبر آتی به تعویق انداخت.
تعویق دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم تا چهارم دسامبر

Related Posts