بیکاران تحصیل‌کرده؛ قربانیان نظام آموزشی

بیکاران تحصیل‌کرده؛ قربانیان نظام آموزشی
در حالی متقاضیان اشتغال در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تقریبا ۳ برابر سایر متقاضیان بازار کار است که فزونی ورودی به دانشگاه‌ها از کیفیت مهارت ‌آموزی کاسته است.

بیکاران تحصیل‌کرده؛ قربانیان نظام آموزشی

در حالی متقاضیان اشتغال در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تقریبا ۳ برابر سایر متقاضیان بازار کار است که فزونی ورودی به دانشگاه‌ها از کیفیت مهارت ‌آموزی کاسته است.
بیکاران تحصیل‌کرده؛ قربانیان نظام آموزشی

Related Posts