برگزاری رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر کشور در اصفهان

برگزاری رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر کشور در اصفهان
رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر از برگزاری نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر به میزبانی اصفهان خبر داد.

برگزاری رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر کشور در اصفهان

رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر از برگزاری نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر به میزبانی اصفهان خبر داد.
برگزاری رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر کشور در اصفهان

Related Posts