بازپس گیری مناطق ییلاقی دلفارد از زمین خواران

بازپس گیری مناطق ییلاقی دلفارد از زمین خواران
رییس اداره منابع طبیعی جیرفت گفت :پنج هزار متر مربع از اراضی منابع طبیعی در جیرفت از زمین خواران بازپس گرفته شد.

بازپس گیری مناطق ییلاقی دلفارد از زمین خواران

رییس اداره منابع طبیعی جیرفت گفت :پنج هزار متر مربع از اراضی منابع طبیعی در جیرفت از زمین خواران بازپس گرفته شد.
بازپس گیری مناطق ییلاقی دلفارد از زمین خواران

اتومبیل

باران دانلود

Related Posts