بازداشت مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل بدست آمریکا

بازداشت مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل بدست آمریکا
در ادامه اقدامات خصمانه واشینگتن علیه ایران، آمریکا احمد شیخ زاده را به اتهام “نقض تحریم‌های تهران” بازداشت کرد.

بازداشت مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل بدست آمریکا

در ادامه اقدامات خصمانه واشینگتن علیه ایران، آمریکا احمد شیخ زاده را به اتهام “نقض تحریم‌های تهران” بازداشت کرد.
بازداشت مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل بدست آمریکا

شهر خبر

تلگرام

Related Posts