بازداشت سارقان یكی از اماکن متبرکه

بازداشت سارقان یكی از اماکن متبرکه
فرمانده نیروی انتظامی استهبان از دستگیری دو سارق انبار انجیر و یكی از اماکن متبرکه خبر داد.

بازداشت سارقان یكی از اماکن متبرکه

فرمانده نیروی انتظامی استهبان از دستگیری دو سارق انبار انجیر و یكی از اماکن متبرکه خبر داد.
بازداشت سارقان یكی از اماکن متبرکه

Related Posts