ایجاد موقوفه های جدید در شاهرود

ایجاد موقوفه های جدید در شاهرود
هشت موقوفه جدید در شهرستان شاهرود ایجاد شد.

ایجاد موقوفه های جدید در شاهرود

هشت موقوفه جدید در شهرستان شاهرود ایجاد شد.
ایجاد موقوفه های جدید در شاهرود

تلگرام نارنجی

Related Posts