ارتفاع ۱.۵ متری برف در بخش کجور

ارتفاع ۱.۵ متری برف در بخش کجور
فرماندار نوشهر ارتفاع برف را در برخی مناطق کوهستانی بخش کجور تا یک متر و نیم اعلام کرد و گفت: عملیات پاکسازی مسیر ادامه دارد.

ارتفاع ۱.۵ متری برف در بخش کجور

فرماندار نوشهر ارتفاع برف را در برخی مناطق کوهستانی بخش کجور تا یک متر و نیم اعلام کرد و گفت: عملیات پاکسازی مسیر ادامه دارد.
ارتفاع ۱.۵ متری برف در بخش کجور

Related Posts