ارائه آمارهای نادرست از سوی موسسات خارجی

ارائه آمارهای نادرست از سوی موسسات خارجی
دبیر کل اوپک اعلام کرد اعضای اوپک توافق کرده اند که اطلاعات تولید خود را به صورت رسمی و از کانال این سازمان اعلام کنند زیرا موسسات خارجی آمار نادرست می‌دادند.

ارائه آمارهای نادرست از سوی موسسات خارجی

دبیر کل اوپک اعلام کرد اعضای اوپک توافق کرده اند که اطلاعات تولید خود را به صورت رسمی و از کانال این سازمان اعلام کنند زیرا موسسات خارجی آمار نادرست می‌دادند.
ارائه آمارهای نادرست از سوی موسسات خارجی

Related Posts