آگهی گم شدن یک نماینده مجلس!/این وزیر روحانی کاندیدای اصولگرایان می شود!/گواهی لباسِ روحانیت، چگونه صادر می‌شود؟/جدایی 70 نماینده از لیست امید

آگهی گم شدن یک نماینده مجلس!/این وزیر روحانی کاندیدای اصولگرایان می شود!/گواهی لباسِ روحانیت، چگونه صادر می‌شود؟/جدایی 70 نماینده از لیست امید
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:انتقاد هاشمی از دستگاه‌های فرهنگی غیردولتی ؛لیست اموال دو وزیر ناقص است و … رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

آگهی گم شدن یک نماینده مجلس!/این وزیر روحانی کاندیدای اصولگرایان می شود!/گواهی لباسِ روحانیت، چگونه صادر می‌شود؟/جدایی 70 نماینده از لیست امید

رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:انتقاد هاشمی از دستگاه‌های فرهنگی غیردولتی ؛لیست اموال دو وزیر ناقص است و … رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
آگهی گم شدن یک نماینده مجلس!/این وزیر روحانی کاندیدای اصولگرایان می شود!/گواهی لباسِ روحانیت، چگونه صادر می‌شود؟/جدایی 70 نماینده از لیست امید

Related Posts