آخرین وضعیت سرطان محمد رضا شجریان از زبان وزیر بهداشت

آخرین وضعیت سرطان محمد رضا شجریان از زبان وزیر بهداشت
وزیر بهداشت گفت : شجربان تا حداکثر سه ماه آینده به کشور باز می گردد و در ایران به ادامه درمان خود می پردازد.

آخرین وضعیت سرطان محمد رضا شجریان از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت گفت : شجربان تا حداکثر سه ماه آینده به کشور باز می گردد و در ایران به ادامه درمان خود می پردازد.
آخرین وضعیت سرطان محمد رضا شجریان از زبان وزیر بهداشت

علم و فناوری

مدلینگ

Related Posts