عکس/ “روح سفر” را در عکس‌های زیبای این عکاس ببینید

عکس/ “روح سفر” را در عکس‌های زیبای این عکاس ببینید
هر جهانگردِعکاسی تعریف خاص خودش را از یک مقصد دارد و به همین دلیل هر مجموعه عکسی که از نقاط مختلف دنیا منتشر می شود باز هم تازگی خودش را دارد زیرا از دید انسانی دیگر به ثبت رسیده است.

عکس/ “روح سفر” را در عکس‌های زیبای این عکاس ببینید

هر جهانگردِعکاسی تعریف خاص خودش را از یک مقصد دارد و به همین دلیل هر مجموعه عکسی که از نقاط مختلف دنیا منتشر می شود باز هم تازگی خودش را دارد زیرا از دید انسانی دیگر به ثبت رسیده است.
عکس/ “روح سفر” را در عکس‌های زیبای این عکاس ببینید

Related Posts