از غافلگیری تروریست های جبهه النصره در “رنکوس” تا شکست مجدد جیش الفتح در جنوب غرب “حلب”

از غافلگیری تروریست های جبهه النصره در “رنکوس” تا شکست مجدد جیش الفتح در جنوب غرب “حلب”
ارتش سوریه بار دیگر توانست تروریست های تکفیری را در حلب زمینگیر کند و موفقیت دیگری به دست آورد.

از غافلگیری تروریست های جبهه النصره در “رنکوس” تا شکست مجدد جیش الفتح در جنوب غرب “حلب”

ارتش سوریه بار دیگر توانست تروریست های تکفیری را در حلب زمینگیر کند و موفقیت دیگری به دست آورد.
از غافلگیری تروریست های جبهه النصره در “رنکوس” تا شکست مجدد جیش الفتح در جنوب غرب “حلب”

فیلم سریال آهنگ

Related Posts