از «دارایی کابینه‌ای که معادل GDP یکصد کشور است» تا «دومینوی اجاره‌ای‌ ها به حساب‌های بانکی رسید»این پیمانه موضوعاتی همچون: عقب نشینی دلار، یورو و

Read More