53 میلیون ایرانی تاکنون سرشماری شدند

53 میلیون ایرانی تاکنون سرشماری شدند
معاون مرکز آمار ایران گفت: از آغاز طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن به صورت حضوری تاکنون ، بیش از 53 میلیون ایرانی سرشماری شدند .

53 میلیون ایرانی تاکنون سرشماری شدند

معاون مرکز آمار ایران گفت: از آغاز طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن به صورت حضوری تاکنون ، بیش از 53 میلیون ایرانی سرشماری شدند .
53 میلیون ایرانی تاکنون سرشماری شدند

دانلود برنامه ایمو

Related Posts