15000 ایمیل دیگر هیلاری کلینتون زیر ذره‌بین

15000 ایمیل دیگر هیلاری کلینتون زیر ذره‌بین
قاضی فدرال به وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا بخش دیگری از اسناد هیلاری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه از 2009 تا 2013 را مورد ارزیابی قرار دهند.

15000 ایمیل دیگر هیلاری کلینتون زیر ذره‌بین

قاضی فدرال به وزارت خارجه آمریکا دستور داد تا بخش دیگری از اسناد هیلاری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه از 2009 تا 2013 را مورد ارزیابی قرار دهند.
15000 ایمیل دیگر هیلاری کلینتون زیر ذره‌بین

عکس های داغ جدید

Related Posts