۴۰۰ ناوگان برای جابجایی زائران از مرز مهران اضافه شد

۴۰۰ ناوگان برای جابجایی زائران از مرز مهران اضافه شد
رئیس اداره حمل و نقل و مسافر اصفهان با بیان اینکه این اداره کل ظرف دو روز بیش از ۴۰۰ اتوبوس را در مرز مهران مستقر کرد، گفت: بسیاری از زائران اصفهان از مهران وارد کشور شدند.

۴۰۰ ناوگان برای جابجایی زائران از مرز مهران اضافه شد

رئیس اداره حمل و نقل و مسافر اصفهان با بیان اینکه این اداره کل ظرف دو روز بیش از ۴۰۰ اتوبوس را در مرز مهران مستقر کرد، گفت: بسیاری از زائران اصفهان از مهران وارد کشور شدند.
۴۰۰ ناوگان برای جابجایی زائران از مرز مهران اضافه شد

Related Posts