کیش و مات!/ آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

کیش و مات!/ آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه
توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن ،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها در تلاشند اقتصاد را از کیش ومات رخدادهای اخیر رها سازند.

کیش و مات!/ آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

توقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و پس لرزه های ناشی از آن ،روزهای سخت اقتصاد این کشور را کامل کرد؛دولتمردان ترکیه این روزها در تلاشند اقتصاد را از کیش ومات رخدادهای اخیر رها سازند.
کیش و مات!/ آرزوهای برباد رفته اقتصاد ترکیه

Related Posts