کنسولگری هلند در استانبول تخلیه شد

کنسولگری هلند در استانبول تخلیه شد
به شهروندان هلندی در شهر توصیه می‌شود که از تردد در محیط اطراف کنسولگری اجتناب کنند.
کنسولگری هلند درپی احتمال تهدید تروریستی تخلیه شد.

کنسولگری هلند در استانبول تخلیه شد

به شهروندان هلندی در شهر توصیه می‌شود که از تردد در محیط اطراف کنسولگری اجتناب کنند.
کنسولگری هلند درپی احتمال تهدید تروریستی تخلیه شد.
کنسولگری هلند در استانبول تخلیه شد

cars

مدلینگ

Related Posts