کرایه‌ها از ۱۵ فروردین افزایش می یابد

کرایه‌ها از ۱۵ فروردین افزایش می یابد
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از اجرای مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی از ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: در صورت افزایش کرایه‌ها قبل از این تاریخ با متخلفان برخورد می‌شود.

کرایه‌ها از ۱۵ فروردین افزایش می یابد

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از اجرای مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی از ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: در صورت افزایش کرایه‌ها قبل از این تاریخ با متخلفان برخورد می‌شود.
کرایه‌ها از ۱۵ فروردین افزایش می یابد

گوشی

فانتزی

Related Posts