کاهش ۷ درصدی تصادفات در مقایسه با پارسال

کاهش ۷ درصدی تصادفات در مقایسه با پارسال
بستن کمربند ایمنی نقش مهمی در کاهش تلفات داشته به طوریکه 60 درصد کسانی که کمربند ایمنی داشته اند در تصادفات زنده مانده اند.

کاهش ۷ درصدی تصادفات در مقایسه با پارسال

بستن کمربند ایمنی نقش مهمی در کاهش تلفات داشته به طوریکه 60 درصد کسانی که کمربند ایمنی داشته اند در تصادفات زنده مانده اند.
کاهش ۷ درصدی تصادفات در مقایسه با پارسال

کیمیا دانلود

ترانه

Related Posts