چرا این مردم با کوبیدن «بینی» به هم سلام می دهند؟!

چرا این مردم با کوبیدن «بینی» به هم سلام می دهند؟!
سلام دادن با بینی (السلام بالخشوم) روشی شناخته شده برای مردم در شبه جزیره العرب و برخی کشورهای عربی است که در ورای خود رمز و رازهای نهفته بسیاری دارد.

چرا این مردم با کوبیدن «بینی» به هم سلام می دهند؟!

سلام دادن با بینی (السلام بالخشوم) روشی شناخته شده برای مردم در شبه جزیره العرب و برخی کشورهای عربی است که در ورای خود رمز و رازهای نهفته بسیاری دارد.
چرا این مردم با کوبیدن «بینی» به هم سلام می دهند؟!

تلگرام نارنجی

Related Posts