پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان

پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان
برای نخستین بار و با ابتکار معاونت ارتباطات، پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان به مدت دو ساعت برگزار شد.

پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان

برای نخستین بار و با ابتکار معاونت ارتباطات، پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان به مدت دو ساعت برگزار شد.
پرسش و پاسخ تلگرامی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌سازان

دانلود shareit

Related Posts