وزارت بهداشت در هفته ای که گذشت

وزارت بهداشت در هفته ای که گذشت
منع دانشگاه‌ها برای تأسیس داروخانه‌ها در کلینیک،راه ناهموار دیالیز در پیچ و خم بدهی بیمه ها ، ابلاغ منشور حقوق بیمار به دانشگاه ها واظهار نگرانی پزشکان از اجرای طرح تمام وقتی از جمله مهم ترین رویدادها این هفته وزارت بهداشت به شمار می رود.

وزارت بهداشت در هفته ای که گذشت

منع دانشگاه‌ها برای تأسیس داروخانه‌ها در کلینیک،راه ناهموار دیالیز در پیچ و خم بدهی بیمه ها ، ابلاغ منشور حقوق بیمار به دانشگاه ها واظهار نگرانی پزشکان از اجرای طرح تمام وقتی از جمله مهم ترین رویدادها این هفته وزارت بهداشت به شمار می رود.
وزارت بهداشت در هفته ای که گذشت

ورزشی

Related Posts