واردات بی رویه خطر بالقوه ای برای اقتصاد کشور

واردات بی رویه خطر بالقوه ای برای اقتصاد کشور
نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به سهل شدن روابط مالی با دنیا، حجم واردات بی رویه می تواند خطرات بالقوه ای برای کشور داشته باشد.

واردات بی رویه خطر بالقوه ای برای اقتصاد کشور

نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به سهل شدن روابط مالی با دنیا، حجم واردات بی رویه می تواند خطرات بالقوه ای برای کشور داشته باشد.
واردات بی رویه خطر بالقوه ای برای اقتصاد کشور

بک لینک

Related Posts