هادی زاده: ملی پوشان منتظر سهمیه ریو هستند

هادی زاده: ملی پوشان منتظر سهمیه ریو هستند
رئیس انجمن دو و میدانی معلولین گفت : وضعیت نهایی کسب سهمیه پارالمپیک ریو برای ملی پوشان ایران در خرداد مشخص می شود.

هادی زاده: ملی پوشان منتظر سهمیه ریو هستند

رئیس انجمن دو و میدانی معلولین گفت : وضعیت نهایی کسب سهمیه پارالمپیک ریو برای ملی پوشان ایران در خرداد مشخص می شود.
هادی زاده: ملی پوشان منتظر سهمیه ریو هستند

فروش بک لینک

Related Posts