نشانه های سرطان را بشناسیم

نشانه های سرطان را بشناسیم
ریيس مركز بهداشت شهدای والفجر، گفت: افراد بايد نشانه های هشداردهنده سرطان را بشناسند و در صورت بروز، سریع به پزشک خانواده خود مراجعه کنند.

نشانه های سرطان را بشناسیم

ریيس مركز بهداشت شهدای والفجر، گفت: افراد بايد نشانه های هشداردهنده سرطان را بشناسند و در صورت بروز، سریع به پزشک خانواده خود مراجعه کنند.
نشانه های سرطان را بشناسیم

دانلود بیتالک

Related Posts