نبود شفافیت در نرخ سود تسهیلات بانکی

نبود شفافیت در نرخ سود تسهیلات بانکی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به آنکه بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را 18 درصد اعلام کرده، اما برخورد های متفاوت از سوی بانک ها برای نحوه محاسبه سود بانکی صورت می گیرد.

نبود شفافیت در نرخ سود تسهیلات بانکی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به آنکه بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را 18 درصد اعلام کرده، اما برخورد های متفاوت از سوی بانک ها برای نحوه محاسبه سود بانکی صورت می گیرد.
نبود شفافیت در نرخ سود تسهیلات بانکی

ارتقا اندروید

Related Posts