معاملات صوری، دلار را گران کرد

معاملات صوری، دلار را گران کرد
ارزش دلار در کمتر از ۱۰ روز در حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافته و قیمت دلار از ٣۶۶۰ به ٣۸۱۰ تومان رسید و این در حالی است که اتفاق خاصی در اقتصاد و سیاست ایران و جهان رخ نداده و تنها ارزش دلار در بازارهای جهانی پنج درصد رشد داشته است.

معاملات صوری، دلار را گران کرد

ارزش دلار در کمتر از ۱۰ روز در حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافته و قیمت دلار از ٣۶۶۰ به ٣۸۱۰ تومان رسید و این در حالی است که اتفاق خاصی در اقتصاد و سیاست ایران و جهان رخ نداده و تنها ارزش دلار در بازارهای جهانی پنج درصد رشد داشته است.
معاملات صوری، دلار را گران کرد

Related Posts