مردم حوصله تماشای «مصیبت» را بر پرده سینما ندارند

مردم حوصله تماشای «مصیبت» را بر پرده سینما ندارند
فیلمسازی اجتماعی در طول سال 1396 با ریسک بیشتری همراه خواهد بود و تماشاگران مشکل پسند که احتمالاً باید بلیت 12 هزار تومانی خریداری کنند، تنها به تماشای فیلم‌های اجتماعی نظیر «ابد و یک روز» خواهد نشست که چه به لحاظ فرو و چه از نظر داستان، حرف‌های جدی برای گفتن داشته باشند.

مردم حوصله تماشای «مصیبت» را بر پرده سینما ندارند

فیلمسازی اجتماعی در طول سال 1396 با ریسک بیشتری همراه خواهد بود و تماشاگران مشکل پسند که احتمالاً باید بلیت 12 هزار تومانی خریداری کنند، تنها به تماشای فیلم‌های اجتماعی نظیر «ابد و یک روز» خواهد نشست که چه به لحاظ فرو و چه از نظر داستان، حرف‌های جدی برای گفتن داشته باشند.
مردم حوصله تماشای «مصیبت» را بر پرده سینما ندارند

oxin channel

Related Posts