مرحوم شایانفر از قلم به دستان متعهد رسانه بود

مرحوم شایانفر از قلم به دستان متعهد رسانه بود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شایانفر از نخبگان خوش فکر اهالی رسانه و قلم به دستان متعهد بود.

مرحوم شایانفر از قلم به دستان متعهد رسانه بود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شایانفر از نخبگان خوش فکر اهالی رسانه و قلم به دستان متعهد بود.
مرحوم شایانفر از قلم به دستان متعهد رسانه بود

Related Posts