مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی قم

مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی قم
مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی قم از روز شنبه ششم آذرماه جاری به طور رسمی آغاز شد.

مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی قم

مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی قم از روز شنبه ششم آذرماه جاری به طور رسمی آغاز شد.
مرحله دوم طرح بخشودگی معوقات واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی قم

Related Posts