مدافع سابق پرسپولیس 45 روز خانه نشین شد

مدافع سابق پرسپولیس 45 روز خانه نشین شد
محسن بنگر به علت جراحی در ناحیه کمر قادر به همراهی تراکتورسازی در باز های لیگ نیست.

مدافع سابق پرسپولیس 45 روز خانه نشین شد

محسن بنگر به علت جراحی در ناحیه کمر قادر به همراهی تراکتورسازی در باز های لیگ نیست.
مدافع سابق پرسپولیس 45 روز خانه نشین شد

Related Posts