محدودیت های ترافیک فردا

محدودیت های ترافیک فردا
عبور و مرور کامیون ها تا ساعت 6 بامداد و تردد تریلرها و کامیون ها تا ساعت 2 بامداد فردا هشتم فروردین95 در جاده هراز ممنوع است.

محدودیت های ترافیک فردا

عبور و مرور کامیون ها تا ساعت 6 بامداد و تردد تریلرها و کامیون ها تا ساعت 2 بامداد فردا هشتم فروردین95 در جاده هراز ممنوع است.
محدودیت های ترافیک فردا

خبرگذاری اصفحان

دانلود نرم افزار

Related Posts