محاصره تدمر کامل شد

محاصره تدمر کامل شد
نیروهای دولتی سوریه در فاصله کمتر از یک کیلومتری تدمر مستقر شده اند

محاصره تدمر کامل شد

نیروهای دولتی سوریه در فاصله کمتر از یک کیلومتری تدمر مستقر شده اند
محاصره تدمر کامل شد

دانلود سریال و آهنگ

خبرگذاری اصفحان

Related Posts