ماهواره گم شده ناسا کجا بود؟!

ماهواره گم شده ناسا کجا بود؟!
پس از دو سال بی خبری حالا ناسا موفق شده ارتباط خود را با یک ماهواره مهم در فضا که خورشید را زیر نظر قرار می داده برقرار کند.

ماهواره گم شده ناسا کجا بود؟!

پس از دو سال بی خبری حالا ناسا موفق شده ارتباط خود را با یک ماهواره مهم در فضا که خورشید را زیر نظر قرار می داده برقرار کند.
ماهواره گم شده ناسا کجا بود؟!

روزنامه ایران

Related Posts