قلیچ دار اوغلو: اردوغان دشمن دموکراسی است

قلیچ دار اوغلو: اردوغان دشمن دموکراسی است
رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه، بار دیگر به شدت از رئیس جمهور این کشور بخاطر سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش انتقاد کرد.

قلیچ دار اوغلو: اردوغان دشمن دموکراسی است

رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه، بار دیگر به شدت از رئیس جمهور این کشور بخاطر سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش انتقاد کرد.
قلیچ دار اوغلو: اردوغان دشمن دموکراسی است

Related Posts