فرمانده‌سپاه‌ولی‌امر: فعالیت موشکی ادامه‌می‌یابد

فرمانده‌سپاه‌ولی‌امر: فعالیت موشکی ادامه‌می‌یابد
فرمانده سپاه ولی امر(عج) با اشاره به لزوم افزایش توان دفاعی گفت: اگر قدرت دفاع از خود نداشته باشیم، دشمن یکجا ما را می‌بلعد.

فرمانده‌سپاه‌ولی‌امر: فعالیت موشکی ادامه‌می‌یابد

فرمانده سپاه ولی امر(عج) با اشاره به لزوم افزایش توان دفاعی گفت: اگر قدرت دفاع از خود نداشته باشیم، دشمن یکجا ما را می‌بلعد.
فرمانده‌سپاه‌ولی‌امر: فعالیت موشکی ادامه‌می‌یابد

فروش بک لینک

Related Posts