فتوای خاخام صهیونیست مبنی بر جواز قتل اعراب

فتوای خاخام صهیونیست مبنی بر جواز قتل اعراب
خاخام صهیونیست که به دشمنی و تحریک علیه عرب ها معروف است، طی فتوایی قتل عرب ها را به خاطر آتش سوزی های اخیر در مناطق مختلف فلسطین اشغالی جایز دانست.

فتوای خاخام صهیونیست مبنی بر جواز قتل اعراب

خاخام صهیونیست که به دشمنی و تحریک علیه عرب ها معروف است، طی فتوایی قتل عرب ها را به خاطر آتش سوزی های اخیر در مناطق مختلف فلسطین اشغالی جایز دانست.
فتوای خاخام صهیونیست مبنی بر جواز قتل اعراب

Related Posts