غرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شود

غرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شود
سخنگوی بیمه محصولات کشاورزی گفت: در پی رخداد سرما و یخبندان روزهای گذشته، باغداران خسارت دیده ای که دارای بیمه هستند، غرامت خود را پس از ارزیابی از سوی کارشناسان دریافت می کنند.

غرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شود

سخنگوی بیمه محصولات کشاورزی گفت: در پی رخداد سرما و یخبندان روزهای گذشته، باغداران خسارت دیده ای که دارای بیمه هستند، غرامت خود را پس از ارزیابی از سوی کارشناسان دریافت می کنند.
غرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شود

Related Posts