طبقه‌هفتم‌پاساژ‌علاءالدین‌بدون‌تعجیل‌تخریب‌می‌شود

طبقه‌هفتم‌پاساژ‌علاءالدین‌بدون‌تعجیل‌تخریب‌می‌شود
معاون شهردار تهران گفت: سازه طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با زمانبندی مناسب و بدون تعجیل تخریب می‌شود.

طبقه‌هفتم‌پاساژ‌علاءالدین‌بدون‌تعجیل‌تخریب‌می‌شود

معاون شهردار تهران گفت: سازه طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با زمانبندی مناسب و بدون تعجیل تخریب می‌شود.
طبقه‌هفتم‌پاساژ‌علاءالدین‌بدون‌تعجیل‌تخریب‌می‌شود

Related Posts