طالبان: هدف حمله راکتی به کابل، کری بود

طالبان: هدف حمله راکتی به کابل، کری بود
گروه طالبان مدعی شده است که در حمله روز گذشته به منطقه دیپلماتیک کابل، قصد داشته کری را هدف قرار دهد.

طالبان: هدف حمله راکتی به کابل، کری بود

گروه طالبان مدعی شده است که در حمله روز گذشته به منطقه دیپلماتیک کابل، قصد داشته کری را هدف قرار دهد.
طالبان: هدف حمله راکتی به کابل، کری بود

خرید بک لینک

Related Posts