صادرات از واردات سبقت گرفت

صادرات از واردات سبقت گرفت
گزارش تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال‌جاری نشان می دهد صادراتمان در این مدت نسبت به واردات افزایش داشته است.

صادرات از واردات سبقت گرفت

گزارش تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال‌جاری نشان می دهد صادراتمان در این مدت نسبت به واردات افزایش داشته است.
صادرات از واردات سبقت گرفت

Related Posts