سوختن یک کارگر در آتش پس از انفجار کامیون + فیلم

سوختن یک کارگر در آتش پس از انفجار کامیون + فیلم
یک کامیون هنگام سوخت گیری به دلایل نامعلومی منفجر و کارگر پمپ بنزین دچار سوختگی شد.

سوختن یک کارگر در آتش پس از انفجار کامیون + فیلم

یک کامیون هنگام سوخت گیری به دلایل نامعلومی منفجر و کارگر پمپ بنزین دچار سوختگی شد.
سوختن یک کارگر در آتش پس از انفجار کامیون + فیلم

Related Posts